ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line
เพิ่มเพื่อน


Update ใบรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 article

         

        ตามที่ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น

      ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ในรายการเครื่องมือเดิม

2.ยื่นเรื่องขอขยายขอบข่ายการรับรองของเครื่องมือเดิมและขอเพิ่มรายการเครื่องมือใหม่


        ความคืบหน้าในการยื่นเรื่องขอต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มีดังนี้

1.ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ในรายการเครื่องมือเดิม ได้เนินการแล้วเสร็จ สามารถ ดาวน์โหลดที่นี้

2.ยื่นเรื่องขอขยายขอบข่ายการรับรองของเครื่องมือเดิมและขอเพิ่มรายการเครื่องมือใหม่ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการพิจารณจากอนุกรรมการ

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติในสภาวะ COVID-19 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Mobile: 062 574 5408, 062 559 7567 Tel: 038 102 222 Ext.3329
Email: CIB_BUU@hotmail.com