ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line
เพิ่มเพื่อน


ระบบมาตรวิทยากับการยอมรับในระดับสากล

 ระบบมาตรวิทยากับการยอมรับในระดับสากล

 

 

มาตรวิทยา

 

            มาตรวิทยา คือ ศาสตร์แห่งการวัด หรือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการวัด ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม เป็นการวัดที่รวบรวมเอาทั้งทฤษฎี และทุกมิติของการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เครื่องมือวัดสามารถวัดปริมาณต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ผลการวัดมีความถูกต้อง และความเป็นธรรมเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทย ได้ให้ความหมายของมาตรวิทยาไว้ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ดังนี้ มาตรวิทยา หมายความว่า กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ   สอบเทียบ ปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบ โดยผลการวัดจะต้อง  มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล การที่จะทำให้ ผลการวัดมีความถูกต้องได้นั้น จำเป็นจะต้องมีห่วงโซ่ของการสอบกลับได้ตามโครงสร้างระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ดังรูป

 

โครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติ

รูปที่ 1 ลำดับขั้นของการสอบกลับได้

 

องค์ประกอบของโครงสร้างระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

1. การยอมรับของนานาชาติด้านการวัด

            เป็นการสร้างความมั่นใจในความถูกต้องในระดับมาตรฐานการวัดแห่งชาติของแต่ละประเทศเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ได้มาจากการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ มาตรฐานปฐมภูมิได้มาจากการทำให้เป็นจริงจากนิยามของหน่วยวัด SI ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการพัฒนามาตรฐาน  ปฐมภูมิ และจัดให้มีการเปรียบเทียบการวัดระหว่างประเทศ    ในระดับที่มีความถูกต้องสูงสุด คือ สำนักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures : BIPM)

            2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

            สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของแต่ละประเทศ มีหน้าที่รักษามาตรฐานทางมาตรวิทยาขั้นสูงสุดของประเทศ เป็นแหล่งที่มาของความสามารถสอบกลับได้สำหรับปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น หน้าที่ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การสร้างความยอมรับต่อนานาชาติ ด้านการวัด และความสามารถในการวัดภายในประเทศ ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติต้องรับผิดชอบในกิจกรรมเหล่านี้

                     2.1  เขร่วมทำเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานการวัดที่เป็นระดับสากล และ บันทึกผลลงในฐานข้อมูลความสามารถในการวัดระหว่างประเทศ BIPM Website (www.bipm.org) ฐานข้อมูลในส่วนของ Appendix B

 

 

 

                      2.2 ทำการส่งผล ความสามารถในการวัดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในแต่ละพารามิเตอร์เพื่อให้นานาชาติยอมรับค่า CMC (Calibration Measurement Capability)    ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถทำได้ และบันทึกผลลงในฐานข้อมูลความสามารถในการวัดระหว่างประเทศ BIPM Website (www.bipm.org) ฐานข้อมูลในส่วนของ     Appendix C

                      2.3 ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่าง ๆ ภายในชาติเพื่อถ่ายทอด    ความถูกต้องจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติไปยังมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ

            3. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

            ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด ภาคอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดความถูกต้องจากหน่วยวัด SI unit ผ่านการสอบเทียบจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบควรได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลการทดสอบและสอบเทียบ

4. ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องมือวัด

เพื่อทำให้มั่นใจในเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพ เครื่องมือวัดควรได้รับการสอบเทียบเพื่อเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องของผลการวัด และต้องมีหลักฐานการ  สอบกลับได้ไปยังมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ หรือมาตรฐานการวัดแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง และความแม่นยำของผลการวัดที่ผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

 

             5. ผลิตภัณฑ์

             ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการวัดจากเครื่องมือที่ผ่านการ    สอบเทียบ มีความสามารถในการสอบกลับได้ ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้

ระบบมาตรวิทยาของชาติจึงเป็นความจำเป็นที่แต่ละประเทศจะต้องมี และพัฒนาให้มีความสามารถในการวัดที่แม่นยำ เพื่อลดการทดสอบซ้ำจากปลายทาง และเพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ ในยุคของการกีดกันทางการค้า ดังนั้น        ถ้าปราศจากระบบการวัดแห่งชาติที่เข้มแข็ง ก็อาจกล่าวได้ว่าประเทศไม่สามารถที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้

 

การยอมรับผลการวัดในระดับนานาชาติ

โครงสร้างระบบมาตรวิทยาเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติ โดยมีบทบาทเป็นหลักประกันความถูกต้องของผลการวัด การวิเคราะห์ และการทดสอบต่าง ภายในประเทศ อันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ มีความเข้าใจในระบบการวัดแบบเดียวกันยังผลให้เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของสังคมมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

2

            องค์กรรับรองคุณภาพระหว่างประเทศ (International Accreditation Forum : IAF) ได้ให้คำกำจัดความ ระบบ   มาตรวิทยากับการยอมรับในระดับสากลว่า “One standard, one test, one certificate, accepted everywhere.” หมายความว่า ถ้าระบบการวัดมีมาตรฐานการวัดแบบเดียวกัน ผลการวัดจะต้องเหมือนกันไม่ว่าจะวัดที่ใดก็ตาม

 

 

 

 
E-Learning

ระบบ SI articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Mobile: 062 574 5408, 062 559 7567 Tel: 038 102 222 Ext.3329
Email: CIB_BUU@hotmail.com