ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line
เพิ่มเพื่อน


แนวทางปฏิบัติในสภาวะ COVID-19 article

    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว

ในขณะนี้ และตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดเชื้อดังกล่าว

     ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสาหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอแจ้งแนวทาง การปฏิบัติสาหรับการเข้าพื้นที่ศูนย์สอบเทียบฯ ดังนี้

         1. ขอความร่วมมือ ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการ

         2. ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่เตรียมไว้ ทั้งก่อนและหลังเข้าพื้นที่

         3. ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ กรุณากดกริ่ง เพื่อรอเจ้าหน้าที่เปิดประตู

         4. โปรดให้ความร่วมมือกับการคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ โดยหากสูง เกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ศูนย์สอบเทียบฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปในตัวอาคารที่ทาการของศูนย์สอบเทียบฯ

          จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือตามมาตรการดังกล่าว

             ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสาหรับอุตสาหกรรม

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

COVID-19

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Update ใบรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Mobile: 062 574 5408, 062 559 7567 Tel: 038 102 222 Ext.3329
Email: CIB_BUU@hotmail.com